Dil, Ölçüler, Modeller ve Araçlar

Kurumsal risk yönetiminin tanımı ve kavramsal taslağı başlığı altında belirtildiği gibi kurumsal risk yönetimi uygulamalarının ilk adımı risk konseptinin oluşturulmasıdır. Bu konseptin oluşturulmasında en önemli araçlardan biri kurumların içsel yapıları içinde tanımlanmış tüm fonksiyonel birimleri kapsayan bir genel risk yönetimi dilinin oluşturulmasıdır. Bu başlık altında bu dilin oluşturulmasında kullanılabilecek ölçü, model ve araçlar kısaca modern teorinin tanımladığı şekilde gruplanmıştır.

Genel Kurumsal Performans Ölçüleri

 • Öz sermaye verimliliği (return on equity, ROE)
 • Operasyonel karlılık, gerçekleşmiş finansal karlar dışında operasyonel süreçlerin net kar oranı
 • Faiz, vergi, aşınma payı ve amortismandan önceki karlılık (EBITDA)
 • Yatırımların nakit akış performansı (CFROI), faiz, vergi, aşınma payı ve amortismandan önceki karlılığın (EBITDA) maddi varlıklara oranı
 • Sermayenin ağırlıklı ortalama maliyeti (WACC)
 • Ekonomik katma değer (EVA)

Finansal Kurumlara Uygulanabilecek Performans Ölçüleri

 • Risk ayarlı sermayenin verimliliği (RORAC)
 • Sermayenin risk ayarlı verimliliği (RAROC)
 • Risk ayarlı sermayenin risk ayarlı verimliliği (RARORAC)

Yukarıda bahsedilen ölçülerin yanı sıra yasal çerçevede bazı performans ölçülerinin karşılanmasını zorunlu kılabilir. Örneğin risk ayarlı öz sermaye büyüklüğü gibi.

Risk Ölçüleri

 • Geri ödeyebilirlik esasına dayanan ilkeler
  • Sermayenin tümüyle kaybı olasılığı
  • Geri ödeyebilirlikte eksiklik
  • Maksimum kayıp (Value at Risk, VaR)
  • Kuyruk olasılığında maksimum kayıp (Tail VaR)
 • Performans bazlı risk ölçüleri
  • Varyans
  • Standart sapma
  • Yarım standart sapma ve kayıp standart sapması
  • Düşük hedef riski (Below-Target-Risk, BTR)

Risk Modelleri

 • Analitik yöntemler
 • Simülasyon metotları (Monte Carlo ya da kuruma özel tanımlanmış)
 • İstatistiksel yöntemler
 • Yapısal yöntemler
 • Dinamik finansal analiz

Araçlar

 • Genel araçlar
  • Optimizasyon
  • Aday analizi
 • Sermaye yönetimi
  • Optimal sermaye yapısı
  • Optimal sermaye gereksinimi
  • Optimal sermaye dağılımı
 • Performans yönetimi
  • Performans ölçümü
  • Yatırım stratejisi ve optimal varlık dağılımı (Asset and liability management, ALM)
  • Mikro finansal risk yönetimi stratejisinin optimasyonu
  • Kriz yönetimi
  • Olasılık yönetimi
  • Kurumsal genişleme (şirket birleşmeleri) ve küçülme stratejileri
  • Dağıtım kanalları stratejisi
  • Stratejik planlama

Ki-Karenin buradaki amacı kurumsal risk yönetimini programının bel kemiğini oluşturmada kullanılabilecek dil, ölçü, model ve araçların güncel teorinin ışığı altında pratiğe uygulanmasını sağlamak ve böylece kurumların bu risk yönetimi programının uygulamasından elde edecekleri getirinin maksimize edilmesidir.